قرارداد ساخت و ساز در قالب مدیریت پیمان

در پاره ای اوقات که مالک یا مالکین ملکی دارای توانایی مالی جهت تأمین پروژه ساخت و ساز هستند و نیازی به مشارکت سازنده در سرمایه گذاری ندارند، به روش مدیریت پیمان روی می آورند که در آن مدیریت هزینه ها با کارفرما خواهد بود. بدین ترتیب شرکت ساختمانی صرفاً برای تخصص در مدیریت نیروها […]