صدور شناسنامه فني ساختمان از اواخر آذر ماه

مدیرکل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه ساختمان شهرداری تهران از صدور شناسنامه فنی ساختمان ، موضوع قانون پیش فروش ساختمان از اواخر آذر ماه در کلیه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران به منظور اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان خبر داد . صدور شناسنامه فني ساختمان از اواخر آذر ماه به گزارش اخبار […]