مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی توسط دهیاریها

در هر مرحله ای از دریافت پروانه ساختمان که هستید راهنمای گام به گام برای دریافت پروانه ساختمان را مطالعه فرمایید. شما با مطالعه این راهنما از مراجعات غیر ضروری اجتناب کرده، مطمئن میشوید که مراحل قبلی را به درستی پیموده اید و در مورد مراحل بعدی آگاهی خواهید یافت.   مراحل صدور پروانه ساختمان […]