بومي‎سازي ضوابط؛ از اولويت‎هاي نظام مهندسي در اجراي قانون ساخت و ساز

مديركل راه و شهرسازي گلستان با اشاره به استفاده ناصحيح از نماها و نمادهاي شهري در سيما و مناظر شهري استان افزود: بومي‏سازي ضوابط و قوانين اجرايي، اولويت مهمي است كه بايد در دستور كار سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار گيرد. مهندس”ابراهيم مبارك‏قدم” در جلسه با هيات مديره نظام مهندسي ساختمان استان در محل […]