ساخت و ساز بدون رعايت حقوق معلولان

بحث مناسب‌سازي در ساير كشورهاي جهان زماني مطرح شد كه لازم بود افراد داراي معلوليت هم به امكانات جامعه دسترسي داشته باشند. در اين كشورها هم ساختمان‌ها و تاسيسات بدون توجه به نيازهاي معلولان ساخته مي‌شد و هيچ گونه استانداردي در اين باره نداشتند اما امروز ديگر در دنيا بحث مناسب‌سازي معابر و ساختمان‌ها مطرح […]