پيامدهاي زيست محيطي و حقوقي ساخت جزاير مصنوعي در خليج فارس

نویسندگان:  پيشگاهي فرد زهرا, كامران حسن, افضلي رسول, حسيني اميني حسن, التيامي نيا رضاعلي*  * دانشگاه تهران چکیده: ساخت جزاير مصنوعي از سوي کشورهاي حاشيه خليج فارس، به ويژه امارات متحده عربي، سبب شده تا اين موضوع با حساسيت بيشتري از سوي کشورهاي منطقه، به ويژه ايران دنبال شود. در چنين شرايطي، ريشه يابي آثار […]