کتاب مطالعات حقوق ساخت اروپا

کتاب مطالعات حقوق ساخت اروپا که از سوی انجمن حقوق ساخت اروپا انتشار یافته حاوی قوانین و مقررات دوازده کشور اروپایی در رابطه با موضوعات مربوط به ساخت و ساز می باشد که موضوعات کلی نظیر قراردادهای با فرم استاندارد و پیمانکاری و تعهدات کارفرما و پیمانکار را در بر می گیرد. سایر موضوعاتی که […]