در حال مشاهده: اساتید

اساتید حقوق ساخت (construction law)

اساتید

جولیان بیلی

جولیان بیلی استاد حقوق است و سالها در زمینه داوری بین المللی و حقوق ساخت…